Yhdistyksen säännöt

Voimassaolevat säännöt: 12.11.2021 09:13:48

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vapauden puolesta ry ja sen kotipaikka on
Raaseporin kaupunki. Yhdistyksen rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli
on suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää sananvapautta,
itsemääräämisoikeutta ja inhimillisyyttä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää yleisötapahtumia
ja -tilaisuuksia, yleisiä kokouksia,harjoittaa tiedotus- ja
valistustoimintaa, tuottaa mediajulkaisuja ja lähetyksiä, hankkii
tarvittavia välineitä ja ohjelmistoja, järjestää koulutustoimintaa
taikka leirejä sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta
edistävää toimintaa. Yhdistys voi periä pääsymaksuja toimintansa
tukemiseksi tapahtumissa ja koulutustilaisuuksissa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan jäsenmaksuja,
lahjoituksia, palkkioita, avustuksia sekä testamentteja. Se voi
hankkia varoja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan
rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä voi myydä kannatustuotteita
jäsenilleen. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista
kiinteää tai irtainta omaisuutta. Yhdistyksellä voi olla myös
toimintarahasto.
Yhdistys voi olla yhteistyössä muiden vastaavanlaisten yhdistysten
ja seurojen kanssa järjestämällä yhteisiä tapahtumia ja
koulutustilaisuuksia.
3 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen Suomen
kansalainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannatusjäseneksi voi liittyä joko oikeustoimikelpoinen yhteisö tai
fyysinen henkilö. Molemmat jäsenyydet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Yhdistys voi kutsua sen kunniajäseneksi
henkilön, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt yhdistyksen
tarkoituksen toteuttamista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät
kunniajäsenellä.
4 § Yhdistyksen jäsenmaksu
Yhdistyksen jäsenen on suoritettava syyskokouksen vahvistama
vuotuinen jäsenmaksu. Perittyä jäsenmaksua ei palauteta.
Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.
5 § Yhdistyksen jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun suorittamatta tai muuten
jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä taikka
sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää
täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden
ehtoja.
6 § Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa
valittu puheenjohtaja ja 2 - 8 varsinaista jäsentä ja 0-2
varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten
toimikausi on yksi kalenterivuosi. Jäsenet voidaan valita
uudelleen. Jos hallituksen jäsen kuolee tai eroaa kesken
toimikautensa, hänen tilalleen valitaan toinen henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa
keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi valita keskuudestaan
erityisen työvaliokunnan valmistelemaan hallituksessa käsiteltäviä
asioita.
7 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoituksen ja
päämäärien toteuttamiseksi.
Tässä tarkoituksessa hallitus:
1. edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa sen puolesta;
2. kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset;
3. valmistelee ja esittelee yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät
asiat;
4. toimeenpanee yhdistyksen kokousten päätökset;
5. hoitaa yhdistyksen taloutta;
6. hyväksyy ja erottaa jäsenet;
7. ottaa sihteerin sekä yhdistyksen muut toimihenkilöt sekä tekee
heidän palvelussuhteen ehtoja koskevat sopimukset ja päätökset;
8. huolehtii muista yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeellisista
tehtävistä, kuten jäsenrekisterin ylläpitämisestä.
Hallitus voi tehdä päätöksiä myös tietoverkossa, puhelinkokouksessa
tai sähköpostilla taikka muuta sellaista viestiä käyttäen, joka
mahdollistaa hallituksen jäsenten yhteydenpidon päätöksenteon
aikana.
8 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen
jäsenistä sitä pyytää. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä
hallituksen jäsenille viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
sekä vähintään kaksi hallituksen jäsenistä on läsnä.
Äänestyksessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä.
Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirjan tarkastaa tehtävään valittu, kokouksessa läsnä ollut hallituksen jäsen. 
9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, tai sihteeri, taikka rahastonhoitaja tai
hallituksen valtuuttama henkilö.
10 § Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, tosin ensimmäisenä
toimintavuotena tilikausi on kalenterivuosi lisättynä jäljellä
olevaan aikaan perustamisesta. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen on annettava toiminnan- / tilintarkastajille
kirjallisena viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee tarkastaa hallituksen toiminta sekä
yhdistyksen tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus. Toiminnan- ja
tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kokouksia ovat
syyskokous, joka pidetään syys-joulukuussa, sekä kevätkokous, joka
pidetään tammi-kesäkuussa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään,kun
yhdistys niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan tarvetta
taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
kirjallisesti vaatii. Kokous on tällöin pidettävä 30 vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee ellei
säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut
yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
kevät- tai syyskokoukseen, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
12 § Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 1 - 2 pöytäkirjan
tarkastajaa sekä tarvittaessa 1 - 2 ääntenlaskijaa
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan joka vuosi hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan 1 - 2 toiminnan- tai tilintarkastajaa, jos ei ole
tilintarkastusyhtiötä tarkastamassa yhdistyksen toimintaa ja sen tilejä kuluvalta kalenterivuodelta 
8. määrätään hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavan kalenterivuoden aikana 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. hyväksytään kokouksen työjärjestys
4. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 1-2 pöytäkirjan
tarkastajaa sekä tarvittaessa 1-2 ääntenlaskijaa
5. esitetään tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta,
vuosikertomus, toiminnan- / tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
13 § Menettely yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja, taikka heidän ollessa estyneenä, kokouksessa
läsnä oleva iältään vanhin hallituksen jäsen. Yhdistyksen
kokouksessa jokaisella läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni.
Äänestys on avoin, jollei joku kokouksessa läsnä olevista jäsenistä
vaadi sen toimittamista suljetuin äänestyslipuin.
14 § Kokouskutsut ja muut tiedonannot
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäviksi otettavat asiat.
Muut tiedonannot voidaan lähettää myös sähköpostitse tai muun
sähköisen viestintävälineen avulla.
15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen varsinaisessa
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3 / 4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat
käytetään ja omaisuus luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään
toimintaan sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.
Yhdistyksen kokous päättää myös yhdistykselle lahjoitettujen tai
sille testamentattujen varojen hoidosta ja käyttämisestä samoihin
tarkoituksiin, joihin ne on osoitettu.
16 § Muiden säännösten soveltaminen
Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on muutoin noudatettava, mitä erikseen laissa säädetään.

Kirjaudu sivustolle