Yhteenvetoa perusoikeuksista

Yhteenveto niistä laeista, säädöksistä, julistuksista ja suosituksista, joita rikotaan, kun nykyisiä injektioita annetaan ilman täydellistä tiedonantoa, vapaata suostumusta, lahjuksin, painostaen, ja erityisesti, jos niitä pakotetaan tai vaaditaan perusoikeuksien (kuten oikeus työhön, liikkumisvapauteen, terveydenhoitoon, tms.) poistamisen uhalla:

1) Suomen perustuslaki 7 § Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 5 § Potilaan tiedonsaantioikeus, 6 § Potilaan itsemääräämisoikeus
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

3) Oviedon sopimus (eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla) 2 artikla Ihmisen ensisijaisuus, 5 artikla Yleissääntö https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2

4) Euroopan ihmisoikeussopimus 14 artikla Syrjintä https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1999/19990063/19990063_2

5) Euroopan komission asetus ehdollisten myyntilupien antamisesta (EY) N:o 507/2006 // 4., 5. artiklat
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0507

6) UNESCO:n kansainvälinen bioetiikan ja ihmisoikeuksien julistus // Artikla 6 Suostumus
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180

7) Maailman lääkäriliiton Helsingin julistus – Eettiset periaatteet lääketieteellisessä tutkimuksessa // 9., 10., 25. & 37
https://www.laakariliitto.fi/laakariliitto/etiikka/helsingin-julistus/

8) Suomen Lääkäriliiton Valtuuskunnan Eettiset Ohjeet (Lääkäriliitto) // IV ja V
https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/kuinka-toimin-laakarina/eettiset-ohjeet/

9) Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2019 // 3.2. Tutkittavan kohtelu ja oikeudet https://tenk.fi/sites/default/files/2021-01/Ihmistieteiden_eettisen_ennakkoarvioinnin_ohje_2020.pdf

10) CIOMS International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans // GUIDELINE 9

2016 International ethical guidelines for health-related research involving humans

11) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2361 (2021) // 7.3.1 ja 7.3.2
https://pace.coe.int/en/files/29004/html

12) Euroopan neuvoston parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselma 2383 (2021) // 4., 5., 8.-10. ja 13.7
https://pace.coe.int/en/files/29348/html

13) Nürnbergin säännöstö // 1.-5.
https://en.wikisource.org/wiki/Nuremberg_Code

Kirjaudu sivustolle