”Pakkotestaaminen” Suomen rajoilla, laillista vai laitonta?

Ainakin Suomen ja Ruotsin rajalla on alettu pakkotestaamaan Suomeen palaavia henkilöitä PCR- ja antigeenitesteillä. Testiä varten otetaan näyte testitikulla henkilön nenänielusta 10-15 senttimetrin syvyydestä. Näytteen ottaminen voi aiheuttaa limakalvojen ärsytystä ja verenvuotoa, ja on tiedossa, että näytteenottotikkuja on jopa katkennut testattavien nenään.[1] Toistuvasta näytteenotosta aiheutuvista fyysisistä ja psyykkisistä pitkäaikaisvaikutuksista ei ole ilmeisesti tutkimuksia, mutta PCR- ja antigeenitestien suuri epäluotettavuus ja epätarkkuus on ollut jo pitkän aikaa tiedeyhteisön tiedossa.[2]

Tämä ”pakkotestaaminen” perustuu Suomen ja Ruotsin rajalla Lapin aluehallintoviraston päätökseen[3], joka taas perustuu tartuntatautilain 16 §:ään, jonka mukaan aluehallintovirasto voi päättää, että 14 ja 15 §:n mukaiseen terveystarkastukseen osallistuminen on pakollista, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.[4] 15.2 §:n mukaan tarkastuksen osana voidaan ottaa välttämättömiä näytteitä ja tehdä muu tutkimus, josta ei aiheudu merkittävää haittaa tutkittavalle.

Toisaalta Suomea velvoittavan Oviedon sopimuksen 2 artiklan mukaan ihmisen etu ja hyvinvointi ovat tärkeämpiä kuin pelkkä yhteiskunnan tai tieteen hyöty, ja 5 artiklan mukaan terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista.[5] Lisäksi Suomen perustuslain 7 § mukaan jokaisella on oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, ja 9.3 § mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan millään perusteella. Perustuslain 107 § mukaan jos asetuksen tai muun lakia alemmanasteisen säädöksen säännös on ristiriidassa perustuslain tai muun lain kanssa, sitä ei saa soveltaa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa (Oviedon sopimus rinnastetaan Suomen valtiosäännössä kansainvälisenä ihmisoikeussopimuksena perustuslakiin). Nämä ”pakkotestaamiset” perustuvat AVI:en päätöksiin, jotka ovat lakia alemmanasteisia säädöksiä, ja PL 107 §:n mukaan viranomaiset eivätkä tuomioistuimet saa soveltaa näitä AVI:en pakkotestauspäätöksiä, jos / kun ne ovat ristiriidassa ainakin PL 7 § (oikeus koskemattomuuteen) ja 9 § (oikeus palata maahan) sekä Oviedon sopimuksen 5 artiklan kanssa.

Koronatestistä rajalla kieltäytyville henkilöille on annettu 10-20 päiväsakon suuruisia rangaistusvaatimuksia rikoslain 44 luvun 2 § mukaisesta terveydensuojelurikkomuksesta.[6] Kuitenkaan täyden kokeellisen ”rokote”-sarjan saaneiden henkilöiden tai todistettavasti koronan sairastaneiden henkilöiden ei tarvitse osallistua pakolliseen testaukseen, vaikka nämä ”rokotteet” eivät niiden valmistajien itsensäkään mukaan ehkäise taudin sairastamista tai sen levittämistä.[7] Tämä on erittäin todennäköisesti perustuslain 6 §:n ja yhdenvertaisuuslain vastaista lääketieteellistä syrjintää.

AVI:n viranomaiset tulkitsevat lakia siis niin, että terveystarkastukseen osallistuminen on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi, ja että tarkastuksen osana voidaan ottaa välttämättömiä näytteitä, joista ei aiheudu merkittävää haittaa tutkittavalle. Jos arvon lukija on perehtynyt PCR- ja antigeenitestien diagnostiseen todistusvoimaan, hänkin lienee sitä mieltä, että näytteen ottaminen näitä testejä varten ei voi olla välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Toisaalta tämä viranomaisten harjoittama testiin pakottaminen sakon uhalla on ilmiselvästi vastoin Oviedon sopimuksen 2 ja 5 artikloja, eikä testaamiselle ole muutoinkaan minkäänlaisia todellisia lääketieteellisiä, epidemiologisia tai juridisia perusteita.

Tämän tekstin kirjoittajan vahva suositus on, että kukaan ei suostu vastoin tahtoaan näihin testeihin vaan kieltäytyy niistä kohteliaasti, ottaa vastaan tarjotun sakon (eli sakkovaatimuksen), jättää sen maksamatta, ja jää odottamaan mahdollista mutta hyvin epätodennäköistä syyttäjän syyttämispäätöstä ja kutsua käräjäoikeuteen. Tämä terveysfasistinen mielivalta ei lopu, jolleivät ihmiset asetu sitä vastaan, ja olisikin erittäin tärkeää, että tällainen sakkotapaus saataisiin oikeuteen ja korkeimpiin tuomioistuimiin käsiteltäväksi, jotta asiasta saataisiin ennakkotapaus aikaiseksi. Jos tarvitset oikeusapua asian tiimoilta, ole yhteydessä esim. oikeusaputoimistoon tai lähetä sähköpostia info@vapaudenpuolesta.fi.

[1] Koronatikku katkesi testattavan nenään Rovaniemellä, Iltalehti 26.2.2021,  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/0f9eb585-6a87-49aa-81a5-3a90ec860a78

[2] Kts. esim. Olli Tammilehdon kirjoitus Koronatesti punnitsee kirjeitä kylpyhuonevaa’alla: https://vapaudenpuolesta.fi/2020/12/02/koronatesti-punnitsee-kirjeita-kylpyhuonevaaalla/

[3] Lapin aluehallintoviraston päätös LAAVI/924/2021, https://avi.fi/documents/25266232/80592462/LAAVI-924-2021+TTL+16+%C2%A7+mukainen+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+pakollisista+terveystarkastuksista.pdf

[4] Tartuntatautilaki, Finlex, https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227#L3P16

[5] Oviedon sopimus, eli Euroopan neuvoston yleissopimus ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian ja lääketieteen alalla, Finlex, https://finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2010/20100024/20100024_2#idp446041008

[6] Jos sakkovaatimuksen / rangaistusvaatimuksen saava henkilö kiistää syyllisyytensä tekoon eikä suostu sakkomenettelyyn, hän voi jättää sakkovaatimuksen maksamatta, jolloin asia siirtyy aikanaan esitutkintaan, syyteharkintaan ja mahdollisesti käräjäoikeuteen. Poliisilta saatu sakko on siis yleensä sakkoVAATIMUS tai rangaistusVAATIMUS, ei sakkoMÄÄRÄYS. Sakkovaatimus ei ole juridisesti sitova, kun taas sakkomääräys on. Kyse on ns. summaarisesta sakkomenettelystä, joka on ollut mahdollinen vuodesta 2016 asti. Sakkomenettelyyn liittyvä terminologia on hyvin sekavaa, ja laki on epäselvä sekä asiantuntijoille että kansalaisille. Lue lisää esim. https://www.theseus.fi/handle/10024/149712

[7] Kts. esim. kirjoitus ”Tiesitkö tämän koronarokotteista”, https://vapaudenpuolesta.fi/2021/04/26/tiesitko-taman-koronarokotteista/

Kirjaudu sivustolle