Tanskalainen maskitutkimus tarkastelussa

Dr. Andrew Kaufman tarkasteli 19.11.2020 julkaistulla videollaan tanskalaista maskitutkimusta Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers (vapaasti käännettynä Maskisuosituksen lisäämisen vaikutus julkisen terveydenhuollon keinoihin SARS-CoV-2-infektion ehkäisemisessä tanskalaisilla maskin käyttäjillä). Tutkimus on julkaistu 18.11.2020.

Pääset lukemaan tutkimuksen tästä.

Tutkimus on Kaufmanin mukaan merkittävä, koska vastaavaa tutkimusta maskien vaikutuksesta SARS-CoV-2 infektioon ei toistaiseksi ole olemassa, vaikka maskien vaikutusta onkin aiemmin tutkittu esimerkiksi influenssainfektioihin liittyen. Monet aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin hyvin spekulatiivisia tai havainnoivia ja niiden tulokset ovat siksi epidemiologian kannalta ristiriitaisia.

Kaufmanin mukaan kyseessä on ensimmäinen korkealaatuinen maskitutkimus. Se on kontrolloitu satunnaisotantakoeasetelma, joka on suunniteltu etukäteen. Tutkimuksessa tutkittavat on jaettu kahteen ryhmään, jossa toinen käyttää maskeja ja toinen ei. Tutkimus tarkastelee infektioihin sairastuneiden määrää kummassakin ryhmässä. Tämän perusteella tutkimus on Kaufmanin mukaan vaikuttavin saatavilla oleva tieteellinen tutkimus vaikkapa maskipolitiikan ohjenuoraksi.

Tutkimus on julkaistu lääketieteellisessä julkaisussa Annals of Internal Medicine. Kolme tieteellistä julkaisua kuitenkin hylkäsi tutkimuksen: New England Journal of Medicine, Lancet ja Jama (Journal of the American Medical Association). Kaufmanin mukaan tämä on yllättävää ja asia saikin Kaufmanin pohtimaan mikä tutkimuksessa oli sellaista, joka esti sen julkaisemisen. Hänen mukaansa on ilmeistä, että saadakseen tutkimuksen viimein julkaistua, kirjoittajat joutuivat muuttamaan kuvaustaan tutkimuksen tuloksista ja tekemistään johtopäätöksistä.

Amerikkalainen lääkäri ja lääketieteen tohtori Andrew Kaufman kertoo videolla tanskalaistutkimuksesta, jossa selvitettiin onko maskien käytöstä hyötyä SARS-CoV-2 infektioiden estämisessä.

Videon kesto 18:54

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida vähentääkö kirurgisen maskin käyttö kodin ulkopuolella riskiä sairastua SARS-CoV-2-infektioon ympäristössä, jossa maskien käyttö ei ollut tavanomaista eivätkä viranomaiset suositelleet sitä. Tutkimus tehtiin Tanskassa, jossa tutkimuksen tekoaikaan, vuoden 2020 huhti- ja toukokuussa, ei suositeltu maskien käyttöä väestölle yleisesti. Tutkimukseen osallistuneet olivat siis niiden harvojen ihmisten joukossa, jotka tuolloin käyttivät maskia.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus toteutettiin siten, että 17 000 tutkimukseen osallistumisesta kiinnostuneen joukosta valikoitui tutkimukseen mukaan 6304 henkilöä, jotka läpäisivät kelpoisuusehdot. Tutkittavien täytyi täyttää taustietolomake eikä heillä olla saanut aiemmin olla positiivista testitulosta SARS-CoV-2-testistä. Osallistujat jaettiin satunnaisesti kasvomaskiryhmään (3030 henkilöä) ja kontrolliryhmään (2994 henkilöä), johon kuuluvia ei suositeltu käyttämään kasvomaskia. Heistä 2392 maskiryhmäläistä ja 2470 kontrolliryhmäläistä oli mukana tutkimuksen loppuun asti. (638 tutkimusryhmään valikoitua ei ollut tutkimuksessa mukana sen loppuun asti muun muassa siksi, että he eivät noudattaneet tarkasti ohjeistusta tai he saivat positiivisen vasta-ainetuloksen tutkimuksen alussa.) Testiryhmien ominaisuudet ja terveystekijät olivat samankaltaiset molemmissa ryhmissä. Tutkimus kesti kuukauden ajan (30 päivää). 

Molemmat tutkimusryhmät testattiin sekä tutkimuksen alussa että uudelleen tutkimuksen lopussa. Positiivinen testitulos oli mahdollista todentaa kolmella tavalla: pcr-testillä, vasta-ainetestillä tai terveydenhuollon ammattilaisen tekemällä diagnoosilla.

Ryhmässä, jossa maskin käyttöä suositeltiin, tutkittavilta kysyttiin, kuinka moni käytti maskia todellisuudessa suositusten mukaisesti. 93% ilmoitti käyttävänsä maskia pääasiassa suositusten mukaisesti. Kun tarkasteltiin tuloksia, jätettiin pois ne tutkittavat, jotka eivät käyttäneet maskia suositusten mukaisesti.

Tutkimuksen tulokset

Maskiryhmässä 42 henkilöä (1,8%) ja kontrolliryhmässä 53 henkilöä (2,3%) antoi positiivisen testituloksen (huom: kontrolliryhmä oli kooltaan hieman suurempi). Tulokset olivat siis melko samankaltaisia, noin 2% sai positiivisen testituloksen. Tutkijat tekivät kuitenkin tilastollisen analyysin varmistaakseen, että ryhmien välillä ei varmasti ollut eroavuuksia. Myös tämän analyysin perusteella näiden kahden ryhmän välillä ei ollut eroa – toisin sanoen maskin käyttämisellä tai käyttämättä jättämisellä ei ole vaikutusta infektion saamiseen. Tulos pysyi samanlaisena myös siinö tapauksessa, kun tutkijat tarkastelivat analyysissaan vain niitä henkilöitä, jotka käyttivät maskia asianmukaisesti. Maskin käyttämisen ja infektion saamisen välillä ei ollut yhteyttä.

Kaufman nostaa esille myös tutkimuksen keskusteluosuuden, jossa tutkijat kertovat tuloksista todella varovaiseen sävyyn puhuen suosituksesta käyttää maskia, vaikka analyysissa tarkastelivatkin ryhmää, joka tosiasiallisesti noudatti maskin käyttösuositusta, eikä tuloksissa silti näkynyt vähentymistä infektion saamisessa. Kaufmanin mukaan ainoa asia, joka heidän olisi pitänyt sanoa, on se, että maskin käyttäminen ei vähentänyt SARS-CoV-2-infektioita – maskin käytön ja infektion saamisen välillä ei ole yhteyttä.

Kaufman haluaa nostaa tutkimuksen esiin myös sen, että keskusteluosuudessa tutkijat kertovat epäsuorasti, että maskin käyttäminen voi sekä lisätä että vähentää riskiä saada infektio. Kaufmanin mukaan tämä on erikoista. Hän arveleekin, että tutkijoiden piti sanoa näin saadakseen tutkimuksensa julkaistua.

Kaufman toteaa lopuksi, että tanskalaistutkimuksen myötä on nyt tehty ensimmäinen korkealaatuinen, satunnaisotannalla toteutettu kontrolloitu tutkimus, joka on paitsi toteutettu erittäin hyvin, myös sisältää yksinkertaisen, mutta käyvän tilastollisen analyysin, ja jonka tulokset osoittavat, että ei ole olemassa merkittävää yhteyttä maskin käyttämisen ja SARS-CoV-2-infektion välillä. Tulokset siis osoittavat, että maskit eivät vähennä infektiota.

Tutkimuksen tulos on täsmälleen sama kuin millä tahansa muulla satunnaistetulla kontrolloidulla kokeella, millä on tutkittu mitä tahansa virussairautta. Kaufmanin mielestä tutkimuksen perusteella on turvallista tulla johtopäätökseen, että maskit eivät toimi nyt toivotussa tarkoituksessa.

Kirjaudu sivustolle